Commission

Commissie

Een commissie is een opdracht dat door een kunstenaar uitgevoerd wordt in opdracht van een klant. Dit is een specifiek opdracht waarin de klant vraagt om een uniek kunstwerk. 

Vooraf aan de commissie vindt er eerst een gesprek plaats zodat de volgende punten worden vastgesteld:

 • Onderwerp
 • Formaat
 • Tijdsbestek

Het moment dat er een overeenkomst is in op al deze punten tussen beide partijen wordt er overgegaan tot het maken van de schilderij. Bij MCJ Studio wordt er voor particuliere opdrachten altijd 50% van de vraagprijs als aanbetaling gevraagd. Het resterende bedrag kan in termijn of in zijn geheel worden betaald. 

Hier zijn een aantal zaken die jij als opdrachtgever mee kan nemen in jouw opdracht:

 • Houdt rekening met het feit dat het werk wordt gemaakt in de stijl van de kunstenaar. Als je liever een andere stijl wilt zien voor jouw opdracht, is het beter om contact op te nemen met een kunstenaar die dat ook kan uitvoeren.
 • De prijs wordt vastgesteld op basis van o.a. Tijd, materiaal, formaat, uitvoering. Deze elementen gaan hand in hand. Houd er rekening mee dat de opdracht past bij jouw budget. 
 • Het is gebruikelijk dat de kunstenaar jouw op de hoogte houd van het proces. Er zullen dus geplande data zijn waarop er gekeken of alles naar wens is. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid. Als blijkt dat er vanuit de opdrachtgever meer veranderingen worden aangegeven die invloed hebben op o.a. uitvoering en tijd dan zal dit meegenomen worden in de prijs. 
 • Alle opdrachten die kopieën van andermans of bestaand werk zijn, worden geweigerd. Voorbeeld: de opdrachtgever brengt een afbeelding van een Rembrandt schilderij en vraagt of deze exact of bij benadering kan worden geschilderd. Dit wordt geweigerd.

Ben je klaar voor het doorgeven van jouw commissie? Neem dan contact here

Commission

A commission is an assignment that is carried out by an artist on behalf of a customer. This is a specific assignment in which the customer asks for a unique work of art. 

A meeting is held prior to the committee so that the following points are established:

 • Subject
 • Format
 • Time frame

The moment that there is an agreement on all these points between the two parties, the painting is made. At MCJ Studio, always 50% of the asking price isThe remaining amount can be paid in installments or in full. 

Here are a few things that you as a client can include in your assignment:

 • Keep in mind that the work is made in the style of the artist. If you prefer to see a different style for your assignment, it is better to contact an artist who can also do that.
 • The price is determined on the basis of, among other things, Time, material, format, execution. These elements go hand in hand. Keep in mind that the assignment fits your budget. 
 • It is customary for the artist to keep you informed of the process. There will therefore be scheduled dates to check whether everything is to your liking. This provides peace and clarity. If it appears that the client indicates more changes that affect, among other things, execution and time, this will be included in the price. 
 • All assignments that make copies of someone else’s or existing work will be refused. Example: the client brings an image of a Rembrandt painting and asks whether it can be painted exactly or approximately. This is refused.

Are you ready to pass on your commission? Please contact here